โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคร้ายที่ติดต่อได้ง่าย

โรคไข้กาฬหลังแอ่น จะเป็นโรคที่สามารถพบเจอได้ไม่บ่อยนัก โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ประมาณปีละ 20- 30 รายต่อปี เป็นโรคที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ง่ายและสามารถติดต่อจากโรงดังกล่าวนี้ได้ ง่ายเช่นกัน โรคนี้จะเป็นโรคที่มีการติดเชื้อของแบคทีเรียชนิดต่างๆ และเป็นแบคทีเรียที่มีถึง 13 ชนิดด้วยกัน ส่วนอาการก็จะมีไข้ขึ้นสูงบ้าง บางรายก็มีผื่นแดงๆตามรางกาย มีลักษณะคล้ายกับผื่นแดงของโรคไข้เลือดออกแต่จะแตกต่างกันเพราะเวลากดลงไป ตรงบริเวณผื่นแดงนั้นจะเป็นรอยแดงอยู่ตลอดเวลา ต่างกับผื่นแดงของโรคไข่เลือดออกที่เวลาเรากดลงไปนั้นจะเห็นเป็นสีของเนื้อ หรือสีของผิวหนังเรานั้นเอง
โดยโรคดังกล่าวที่ว่ามานี้เป็นโรคที่สามารถติดต่อ ได้ง่ายเนื่องจากเป็นโรคที่มีการติดต่อคล้ายกับโรคเอดส์ อย่างเช่น การสัมผัสอาหารโดยใช้ช้อนเดียวกัน การจูบปากกัน และการอยู่ใกล้ชิดกับกับผู้ที่ติดเชื่ออีกด้วย นองจากนี้ยังสามารถติดได้จากการไอหรือจามก็ได้หรือการที่ได้รับละอองน้ำลาย ต่างๆของผู้ป่วย ถือได้ว่าเป็นโรคที่พบเจอได้ไม่บ่อยนักแต่ก็สามารถติดต่อได้ง่ายมากๆ ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ต่อให้ติดเชื้อจากโรคดังกล่าวมาก็ตาม ก็จะไม่เห็นผลอะไรและจะไม่ส่งผลอะไรที่รุนแรงต่อร่างการอีกด้วย แต่ก็จะมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากรักษาร่างกายและดูแลสุขภาพได้ไม่ดีเพราะเนื่องจากโรคนี้เกิดจาก แบคทีเรีย เมื่อร่างกายอ่อนแอลงแบคทีเรียก็จะเจริญเติบโตได้ดีจนทำให้ผู้ป่วยบางรายที่ มีอาการที่รุ่นแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และจะต้องนอนติดเตียงอยู่ตลอด เวลา ทั้งนี้ยังไม่เคยมีผู้ป่วยรายไหนที่เป็นโรคนี้แล้วจะหายขาดได้เพียงแต่การ รักษาที่ดีบวกกับร่างกายที่แข็งแรงก็จะสามารถยื้อชีวิตอยู่ได้เป็นปีๆ เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงจำเป็นต้องมีคนใกล้ชิดที่คอยดู และอยู่ไม่ห่างว่ากันว่าคนที่คอยดูแลผู้ป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่นนี้เสี่ยงติด โรคได้ง่ายถึง 400 เท่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ เพราะฉะนั้นเราควรใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทไม่ควรใช้ของร่วมกับใครเพราะอาจจะ เสี่ยงติดโรคไข้กาฬหลังแอ่นและโรคอื่นได้โดยไม่รู้ตัว
Scroll to top